Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
– monitoring wizyjny w Urzędzie Miasta w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12 oraz terenu wokół niego, terenu wokół Ratusza
wraz z korytarzem w budynku przy ul. Sukiennice 2


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – RODO) – dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Brzegu,
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowana przez Burmistrza Brzegu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: 77 404 71 16 lub adresem e-mail:
bb@brzeg.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia, zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę na
podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e Rozporządzenia, w związku z art. 222 § 1 Kodeksu
pracy oraz art. 9a i 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
(Monitoring wizyjny obejmuje budynek Urzędu Miasta w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12 oraz teren wokół niego, teren wokół Ratusza wraz z
korytarzem w budynku przy ul. Sukiennice 2. Urządzenia systemu rejestrują
wizerunek osoby (wyłącznie obraz – postać, sylwetka), czas oraz miejsce
rejestracji (nie rejestrują i nie zapisują dźwięku), a także numer rejestracyjny
pojazdu i numer boczny pojazdu (jeśli monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich
mogą znajdować się pojazdy).
4. Zarejestrowane nagrania przechowywane są przez okres około 30 dni. Czas
przechowywania uzależniony jest od pojemności dysku rejestratora. Po
skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przekazania materiału
(zabezpieczonego nagrania) na wniosek odpowiedniemu organowi
kompetentnemu w prowadzonym postępowaniu.
5. Dane osobowe w formie wizerunku mogą być przekazywane podmiotom
uprawnionym świadczącym usługę na rzecz Administratora w tym zakresie,
z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
tj. policji, sądom i prokuraturze.
6. W uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art.
15-22 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej oraz
pod warunkiem poszanowania praw i wolności innych osób.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie
Urzędu, czy Ratusza.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Miejsca usytuowania kamer w budynku Urzędu Miasta:
NUMER
KAMERY MONITORING WEWNĘTRZNY URZĘDU MIASTA
1 Parking Wjazd od strony szlabanu
2 Parking
3 Parking
4 Wejście Park
5 Płot Park
6 Parking Tył
7 Wjazd Petenci
8 ul. Robotnicza
9 Wejście Główne – widok od strony ulicy Robotniczej
10 Wejście Główne
11 Klatka budynek A
12 Wejście Boczne
13 Wejście Kasa
14 Wejście Dowody Osobiste
15 Parter budynek B
16 Parter budynek A
17 Wejście piętro budynek A
18 Parter budynek A
19 Piętro budynek A
20 Klatka budynek B
21 Budynek B II piętro - księgowość
22 Budynek B II piętro- informatycy

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1003
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring wizyjny w Urzędzie Miasta w Brzegu i Ratuszu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Szary
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Szary
Data wytworzenia informacji: 07.11.2023 10:39:03
Data udostępnienia informacji: 07.11.2023 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 09.01.2024 11:12:49
Rejestr zmian