logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Założenia do budżetu miasta na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 - 2015
minus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeg
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008 - 2015
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2013 rok
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
 WYBORY PREZYDENCKIE - 2015 ROK
minus Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 04 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Kodeks wyborczy
minus Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
minus Informacja - PKW
minus Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczymw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP
minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP
minus Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju (...)
minus Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych
minus Wzór zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
minus Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Brzegu
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych(...)
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenie majątkowe - 2008 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi:

Proszę wybrać rok:
» 2005
» 2006
» 2007
» 2008
» 2009
» 2010
» 2011
» 2012
» 2013
» 2014
» 2015
corner   corner