logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 - 2015
minus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeg
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008 - 2015
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2013 rok
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
minus ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKA KONSERWATOR (w Urzędzie Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 oraz w Ratuszu Miejskim w Brzegu ul. Rynek 1)
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus KARTA PRYWATYZACJI SPÓŁKI ECO S.A.
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - 2015 ROK
minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
minus Zarządzenie Nr 507/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...)
minus INFORMACJA dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
minus INFORMACJA dot. głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
minus INFORMACJA DOT. LOSOWANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 22 I 24 W BRZEGU W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP
minus Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
minus INFORMACJA o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
minus Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej
minus UWAGA - ZMIANA CZASU NA ZIMOWY
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r.o zarządzeniu ogólnokrajowegom referendum
minus Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015r.
minus Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
minus Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
minus Informacja dot. formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców, w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez (...)
minus Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
minus Zarządzenie Nr 435/2015 Burmistrza Brzegu z dn. 29 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich
minus INFORMACJE DOT. UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum(...)
minus Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Brzegu
minus Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum
minus Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji ds. Referendum
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN ROZPOCZĘCIA PRACY W DNIU GŁOSOWANIA
 WYBORY PREZYDENCKIE - 2015 ROK
minus Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 04 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minus Kodeks wyborczy
minus Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
minus Informacja - PKW
minus Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczymw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
minus Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP
minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP
minus Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju (...)
minus Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych
minus Wzór zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
minus Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Brzegu
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych(...)
minus Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
minus Udostępnianie spisu wyborców
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe - 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gmina Brzeg

 

 

 Godziny pracy:

Urząd Miasta:

poniedziałek od 7:15 do 16:15

wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


Kasa Urzędu Miasta:

poniedziałek - piątek

7:30 - 14:30 przerwa od 11:00 do 11:30

Po godzinie 14:30 wpłaty na właściwe konta Gminy Brzeg można dokonać bez prowizji w Banku BGŻ SA Oddział w Brzegu, ul. Armii Krajowej 4

epuap 

       Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/umbrzeg/Skrytka/
 
NIP Urzędu Miasta w Brzegu: 747-16-72-777 
NIP Gminy Brzeg: 747-12-48-878
Kod terytorialny: 1601011
REGON Urzędu Miasta w Brzegu: 530517840
REGON Gminy Brzeg: 531412711


  

Numery kont bankowych Gminy Brzeg:

 

Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.)

 

49 2030 0045 1110 0000 0217 9880
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 49 2030 0045 1110 0000 0217 9880
SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW

Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe)

06 2030 0045 1110 0000 0218 8220
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 06 2030 0045 1110 0000 0218 8220
SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW

Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

91 2030 0045 1110 0000 0217 9900

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

 

IBAN: PL 91 2030 0045 1110 0000 0217 9900

SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW

 

Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

 

36 2030 0045 1110 0000 0217 9920

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

 

IBAN: PL 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920

SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW 

 

Strefa Płatnego Parkowania 

 

 80 2030 0045 1110 0000 0233 4910

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

 

        IBAN: PL 80 2030 0045 1110 0000 0233 4910

SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

87 2030 0045 1110 0000 0269 2520

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

 

 

 


Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

corner   corner